Nog snackat om PA - nu blir det VM

Givetvis har också VM en kursplan - här kommer den:

Vetenskapliga metoder, 50 p (lokal kurs)


Syfte
Vetenskap är en metodisk verksamhet som utvecklats för att öka förståelsen för naturen och människan. Den vetenskapliga metoden utmärks av att den förklarar naturen och förutsäger dess processer. Dess främsta syfte är att producera tillförlitlig kunskap. Vetenskaplig kunskap är objektivt bevisad kunskap.

     Studierna syftar till att träna eleverna i att tänka kritiskt, att granska fakta, att bedöma sakförhållanden och skeenden, samt att kunna härleda lagar och teorier ur observationer. Undervisningen ska ge eleverna en orientering om olika vetenskapliga problemställningar, teorier, termer och distinktioner, som är nödvändiga för frågor om tillförlitlig kunskap.


Karaktär och struktur
Kursen Vetenskapliga metoder ger eleverna insikter om den vetenskapliga processen och vetenskaplighet. Ämnet ges en idéhistorisk bakgrund. Centrala epoker, gestalter och paradigmskiften i vetenskapshistorien presenteras. I ett vetenskapssociologiskt studium möter eleverna de etiska och moraliska frågeställningar, som uppstår i mötet mellan vetenskapen och samhället. De studerande lär sig att utifrån ett stoff formulera och bearbeta frågeställningar med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. Kursen lägger ett kritiskt perspektiv på vetenskapen, dess former och resultat. Genom källkritiska studier lär sig eleverna granska och värdera vetenskapliga fakta och rön.


Mål
Målet för kursen är främst att ge eleverna insikt i begreppet vetenskaplighet. Studierna ska leda till att eleverna tänker kritiskt vid granskning och värdering av vetenskapliga utsagor. Eleverna kan återge forskningsprocessens olika faser och den distinktion som görs mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Eleverna äger insikter i frågeställningar rörande forskningsetik och inomvetenskapliga regler för forskare.


Efter genomgången kurs skall eleven
ha god kännedom om vetenskapligt arbete och vetenskaplighet

ha ett idéhistoriskt perspektiv på vetenskapen

kunna peka på etiska dilemman i vetenskaplig forskning

behärska en vetenskaplig begreppsapparat och metodik

kunna självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete, utifrån kursens innehåll

kunna återge och värdera väsentliga kriterier för källkritisk granskning


BETYGSKRITERIER


Kriterier för betyget Godkänd
Eleven visar en undersökande inställning till vad som är kunskap och vetenskap.

Eleven diskuterar grundläggande begrepp vid vetenskapligt arbete.

Eleven studerar vetenskapliga texter.

Eleven kan i tal och skrift berätta om förhållandet mellan människor, teknik och vetenskap.

Eleven känner till kriterier för källkritisk granskning.


Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven beskriver den vetenskapliga metodens huvudområden och kan återge några centrala vetenskapsteoretiska inriktningar.

Eleven bearbetar och diskuterar vetenskapliga forskningsresultat, samt gör egna bedömningar av dessa.

Eleven formulerar och presenterar ett samtida vetenskapligt problem.
Eleven återger och värderar väsentliga kriterier för källkritisk granskning.


Kriterier för Mycket väl godkänd
Eleven visar självständighet och kritisk förmåga när det gäller att jämföra, tillämpa och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt.

Eleven beskriver den vetenskapliga processen, samt ger argument både för och emot en metod.

Eleven analyserar metodiskt valda vetenskapliga texter.

Eleven preciserar egen ståndpunkt i vetenskapliga problem, ställer relevanta frågor och söker sakliga svar.

Eleven återger, värderar och analyserar väsentliga kriterier för källkritik och vetenskaplighet


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0