HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Viktiga begrepp

Kategori: Allmänt

Hej, här kommer viktiga begrepp att hålla koll på och till och med skriva ut om man känner sig ambitiös! Hoppas att era förberedelser inför rollspelet går bra. 
 
/Presidiet 
 

Generalsekreterare: den som styr förhandlingarna.

Presidiet: utgörs av Generalsekreteraren & tre ordföranden (kom ihåg - presidiets ord är lag!) Vanligen tilltalar man hela presidiet i början av sitt tal Högt ärade presidie…

Delegater: ni är delegater, och tillsammans med de andra som representerar samma land, utgör ni en landsdelegation. Alla delegater ska tilltalas med Högt ärade delegat ifrån….

Delegation: alla de delegater som representerar ett land, utgör en delegation.

Generalförsamlingen: generalförsamlingen (GF) är det forum där alla delegater (alltså både MR och FS) är inblandade. I riktiga FN är detta det främsta beslutsfattande organet. På vårt rollspel så kommer GF ske i början och slutet på rollspelet.

Utskott: det finns två utskott under FNCF; Mänskliga Rättigheter (MR) & Fred och Säkerhet (FS).

Resolutionsutkast: Utkast till resolutioner i de frågor som finns på gällande dagordning förbereds inom varje delegation före rollspelet. Dessa resolutionsförslag skall vara skrivna i stadgad form, och alltså såväl presentera som föreslå lösningar på det problem som resolutionen ifråga berör.

Lobbying: Lobbningen äger rum efter inledningstalen. Lobbningens syfte är att stater med gemensamma åsikter skall enas om gemensamma resolutionsutkast. För att ett resolutionsutkast skall tas upp till förhandling efter lobbningen, krävs att resolutionsutkastet stöds av ett lägsta antal stater.

Resolutionsutkasten skall gemensamt omarbetas av de stödjande staterna, för att försäkra att det uttrycker ståndpunkter som de alla kan enas om att stödja. Under lobbyingen skapas den färdigställda resolutionen som man i församlingen debatterar omrking.

Talartid för en resolution:  här talar de som anser att resolutionen är bra, och som planerar att rösta för den. Församlingen uppmanas och får ställa frågor till talarna.

Talartid mot en resolution: här talar de som anser att resolutionen är dålig, och som planerar att rösta emot den. Denna tid kommer alltid efter Talartid för. Församlingen uppmanas och får ställa frågor till talarna.

Öppen debatt/Fri debatt: här kan alla länder,oavsett om de stödjer eller inte stödjer en resolution, gå upp och tala. Församlingen uppmanas och får ställa frågor till talarna.

Votering: detta är röstningsprocessen, som tar vid efter varje resolutions debatt (tid för, emot och fri debatt). Under voteringen har man möjlighet att rösta på tre alternativ (& alla måste rösta): för, emot eller lägga ner sin röst.

Talarkedja: man kan anmäla en sk talarkedja till presidiet. En talarkedja innebär att ett antal länder fråga presidiet hur många länder som tillåts) som har ungefär samma åsikter, går upp tillsammans. Först talar ett land, och när presidiet sedan frågar om man vill lämna över ordet till presidiet till annan delegat, så svarar man att man önskar lämna över ordet till en annan delegat. Då tar nästa delegat i talarkedjan över. Går att anmäla talarkedjor både för talartid för och talartid mot en resolution.

Fråga/Följdfråga: Efter varje enskilt anförande under kommittéförhandlingarna skall presidiet fråga om talaren är öppen får frågor. Om svaret är jakande, får stater som så önskar möjlighet att ställa frågor till talaren. Ordföranden väljer vilken stat som får möjligheten att ställa frågor. Den frågande skall artigt tilltala talaren, som får möjlighet att svara. Ingen fri debatt får dock föras. Utbytet är strikt begränsat till en fråga och ett svar. Om den frågande så önskar och om talaren samtycker till detta efter presidiets förfrågan, får den frågande möjligheten att ställa en följdfråga. Denna behandlas på samma sätt som huvudfrågan. Mer än en följdfråga per huvudfråga tillåts inte.

Personlig anmärkning: Delegater kan närhelst de upplever att personliga svårigheter hindrar dem från att delta i förhandlingarna eller närhelst de inte hör eller kan förstå vad den som talar säger, föra upp en personlig anmärkning. Denna avbryter alltid talare. Ordföranden skall göra en skälig ansträngning för att åtgärda situationen.

Om ordföranden upplever att personlig anmärkning används för att störa debatten och kommitténs arbete, kan denne begära att personlig anmärkning under en specificerad tidsperiod lämnas in skriftligt till presidiet.

Ordningsfråga: Delegater kan närhelst de upplever att kommitténs arbete fortskrider på ett sätt som är oförenligt med de regler som gäller för rollspelet, ställa en ordningsfråga. Ordföranden ber då den frågande delegaten att ställa frågan verbalt inför församlingen, för att sedan avgöra hur den skall behandlas. Ordningsfråga avbryter endast talare om ordningsfrågan berör talet ifråga.
 
Informationsfråga: Delegater kan närhelst de vill få klarhet kring vilka regler som gäller och hur de tillämpas ställa informationsfrågor. Dessa ställs och besvaras på samma sätt som ordningsfrågorna. Informationsfrågor avbryter aldrig tal.
 
Om ordföranden upplever att ordningsfrågor eller informationsfrågor används för att störa debatten och kommitténs arbete, kan denne begära att ordningsfråga under en specificerad tidsperiod lämnas in skriftligt till presidiet.
 
(Tillägg: Om man vill lägga till något i en resolution, exempelvis en operativ sats, kan man lämna in en särskild lapp om detta till presidiet. Man kan lägga till saker både i sin egen och andras resolutioner. Efter att tillägget granskats av presidiet presenteras det och samtliga länder får därefter ta ställning till om tillägget ska läggas in i resolutionen eller inte genom att rösta ja eller nej. Detta är ett bra sätt att få med något som man glömt eller om man under debattens gång kommer på något som saknas och som hade behövts i resolutionen. )
Kommentera inlägget här: